Multilingual Design

Are you speaking the same language?

What would it mean to your organisation if you were able to communicate with your audience in a language they better understood? 

A Welsh Language Use Survey (2013-14) reported that although English was the Primary language in Wales, 23% of residents could speak Welsh1.

What about other languages?

The census also reported that there were over 40,000 households in Wales with residents whose first language was not English or Welsh2. That’s more homes than there are on Anglesey!
The next top ‘other’ languages were Polish (17% of speakers) and Arabic (6.8%)3.

If you are not producing multi lingual materials let Ginger & Tall assist you with translation and design so that you can bring your message to a new audience.

Ydych chi’n siarad yr un iaith?

Beth fyddai’n ei olygu i’ch sefydliad chi os fyddech yn gallu cyfathrebu gyda’ch cynulleidfa mewn iaith maent yn deall yn well?

Cofnododd Arolwg Defnyddio’r Iaith Gymraeg (2013-2014) mai er taw’r Saesneg oedd y brif iaith yng Nghymru, roedd 23% o breswylwyr yn gallu siarad Cymraeg1.

Beth am ieithoedd eraill?

Cofnododd y cyfrifiad hefyd bod dros 40,000 o gartrefi yng Nghymru yn cynnwys preswylwyr nad oeddent yn cyfrif Saesneg neu Gymraeg fel eu hiaith gyntaf2. Mae hynny’n fwy o gartrefi nag sy’n Ynys Môn!
Pwylaidd (17% o siaradwyr) ac Arabeg (6.8%) oedd y prif ieithoedd “eraill”3.

Os nad ydych chi’n cynhyrchu deunyddiau amlieithog, gadewch i Ginger and Tall eich helpu chi gyda chyfieithiad a dyluniad fel eich bod yn gallu cyfleu eich neges i gynulleidfa newydd.

Czy mówisz tym samym językiem?

Co by znaczyło dla Państwa organizacji, jeżeli moglibyście komunikować się ze swoimi odbiorcami w języku, który lepiej rozumieją?

Z Ankiety dotyczącej używania języka walijskiego  (2013-14) wynikało, że mimo iż język angielski jest głównym językiem w Walii, 23% mieszkańców  potrafi mówić po walijsku1.

Co z innymi językami?

Ze spisu ludności również wynikało, że było ponad 40.000 gospodarstw domowych w Walii, w których pierwszym językiem nie był ani angielski ani walijski2. To więcej domów niż znajduje się na Anglesey!
Kolejnymi najbadziej popularnymi “innymi”  językami były polski (17% posługujących się) oraz arabski (6.8%)3.

Jeżeli nie wydajecie wielojęzycznych materiałów, pozwólcie Ginger & Tall pomóc Państwu z tłumaczeniem i projektem, żeby mogli Państwo dostarczyć swój przekaz do nowych odbiorców.

هل تتكلم نفس اللغة؟

ماذا يعني لمؤسستك إذا تمكَّنْت من التواصل مع جمهورك بلغة يفهمونها بشكل أفضل؟

أفادت دراسة استقصائية عن استخدام اللغة الويلزية (2013-14) أنه على الرغم من أن اللغة الأنجليزية هي اللغة الأساسية في الويلز، 23% من المقيمين يمكنهم التحدث باللغة الويلزية1.

ماذا عن اللغات الأخرى؟

لقد جاء في إحصاء السكان أيضا أن هناك أكثر من 40000 أسرة في الويلز ممن لغتهم الأولى ليست الأنجليزية أو الويلزية2. تلك منازل أكثر مما هو موجود في جزيرة أنجليسي! أما اللغات ”الأخرى“ الأكثر تداولاً فكانت البولندية (17% من المتحدثين) والعربية (6.8%)3
فإذا كنت لا تنتج مواد متعددة اللغات، فدع شركة Ginger & Tall تساعدك في الترجمة والتصميم حتى تتمكن من إيصال رسالتك إلى جمهور جديد.
  1. http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/Publications%20List/20150129%20DG%20S%20Welsh%20Language%20Use%20Survey%202013-14%20-%20Main%20report.pdf
  2. http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/key-statistics-for-unitary-authorities-in-wales/rft-table-ks206ew.xls
  3. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censusquickstatisticsforwales/2013-01-30#main-language

Just some of the clients we've worked with:

wisdom

People before Pixels

The world of ‘marketing’ is an ever changing animal, as soon as you think you’ve got something correct it all changes and you have to

Read More